Pompy do pompowania skroplin z produktami olejowymi Ex ATEX

Zbieranie filtratu do zbiorników magazynowych, wypompowywanie ścieków produkcyjnych ze studni lub zbiorników zbiorczych, usuwanie wody skroplonej, zbieranie cieczy zanieczyszczonych produktami ropopochodnymi

Pompy ATEX mogą być instalowane w środowiskach potencjalnie wybuchowych zgodnie z dyrektywą 2014/34 / UE i ograniczeniami określonymi w oznaczeniach zawartych w karcie danych technicznych.

Dyrektywa 2014/34/WE (ATEX) urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w środowiskach potencjalnie wybuchowych Organ oceny zgodności rozporządzenie w sprawie procedury nadzoru rynku wymagania dotyczące produktów bezpieczeństwo przeciwwybuchowe systemy oceny zgodności i nadzór rynku przeciwwybuchowe.

ATEX
ATEX